top of page

Mežs ir jāplāno!

Mežs ir ilgtermiņa ieguldījums jūsu nākotnē, šī iemesla dēļ nepietiek vien ar to, ka mežs vienkārši ir – ja jūs vēlaties izaudzēt un nākamajām paaudzēm saglabāt kvalitatīvu un vērtīgu mežu, tas ir rūpīgi jāplāno. Varbūt dažiem tas varētu šķist dīvaini – ko tur plānot? Jāļauj mežam augt, un daba visu izdarīs tavā vietā! Bet realitāte ir citādāka – ja ļausiet mežam augt savā vaļā, tas var aizaugt, pārkrūmoties vai pārpurvoties, kā arī jūs varat palaist garām laiku, kad vecākie koki ir gatavi ciršanai.


Izstrādājot savu meža apsaimniekošanas plānu, jūs ne tikai nodrošināsiet ilgtspējīgu meža resursu izmantošanu, kas saskan gan ar jūsu kā meža īpašnieka mērķiem, gan ar vides prasībām.  Šis plāns ļaus jums sistemātiski pieiet meža atjaunošanai, koku izciršanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Rīkojoties gudri savā mežā šodien, jūs iegūsiet nākotnē, tādēļ aicinām ikvienu, kuram vēl nav izveidots meža apsaimniekošanas plāns, neatlikt tā izveidi! 


Kas ir meža apsaimniekošanas plāns? 


Meža apsaimniekošanas plāns sastāv no audzes datiem, kas parāda meža šī brīža stāvokli, audzes sugu sastāvu, vecumu, veselības statusu un citus svarīgus rādītājus. Pamatojoties uz inventarizācijas datiem, tiek izveidots plāns meža uzturēšanai un kopšanai, kuru izveido un apstiprina meža īpašnieks, un plāns tiek izstrādāts 10 gadiem. MK Noteikumi Nr. 67 nosaka, ka meža apsaimniekošanas plāns satur informāciju par meža apsaimniekošanas mērķi, meža platību, atrašanās vietu un tā resursiem, informāciju par meža apsaimniekošanas pasākumiem, meža apsaimniekošanas darbību ietekmi uz meža resursu stāvokli, kā arī vides un sociālo jomu izvērtēšanas nosacījumus. Plānam ir jāpievieno arī meža zemes plāns, kā arī kartogrāfiskais materiāls par īpaši aizsargājamām teritorijām, mikroliegumiem, rekreācijai paredzētajām teritorijām un citām MK noteikumos noteiktajām teritorijām. Šie Ministru kabineta noteikumi attiecas uz tiem meža īpašniekiem, kuriem meža platība pārsniedz 10 000 ha, tomēr Meža likums nosaka, ka ikvienam mežam reizi divdesmit gados ir jāveic inventarizācija, kas ir pamats meža apsaimniekošanas plāna izveidei, tādēļ mēs iesakām ikvienam īpašniekam izveidot sava meža apsaimniekošanas plānu. Meža audzes atjaunošana
Sastādot meža apsaimniekošanas plānu, tiks ņemts vērā meža esošais stāvoklis, jūsu meža apsaimniekošanas mērķis.


Kāpēc man ir nepieciešams meža apsaimniekošanas plāns? 


Ja jūs savā īpašumā iegādātos apbūves zemes gabalu, visticamāk, pirmā lieta, ko jūs darītu, būtu teritorijas plānošana – kur tiks celta māja un palīgēkas, kur atradīsies puķudobes, augļukoki un dekoratīvie stādījumi –, jo plāna izveide ļaus izvairīties no kļūdām teritorijas labiekārtošanas procesā un sniegs jums skaidru vīziju par to, kā jūsu teritorija izskatīsies pēc gada, diviem vai pieciem. Tieši tāpat ir ar mežu – jums ir jāizveido plāns, lai saprastu, kas jūsu mežā notiek šobrīd un kādu jūs savu mežu vēlaties redzēt pēc 10 gadiem.


Sastādot plānu, tiks ņemts vērā meža esošais stāvoklis, jūsu meža apsaimniekošanas mērķis – vai jūs vēlaties tuvākajā nākotnē iegūt kokmateriālus vai arī plānojat mežu saglabāt kā mantojumu nākamajām paaudzēm, tiks veikts meža struktūras un resursu novērtējums, un, balstoties uz iepriekš minēto informāciju, izstrādāts meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas plāns. 


Ja vēlaties, lai jūsu meža vērtība ar gadiem tikai pieaugtu, uzticiet sava meža apsaimniekošanu un izstrādi pieredzējušam mežizstrādes uzņēmumam – Niedrāji MR!


Mūsu uzņēmums piedāvā pilnu mežizstrādes pakalpojumu ciklu, nodrošinot, ka tu iegūsi lielāku pelņu no sava meža ilgtermiņā.

댓글


bottom of page